Välkommen till Bergbo HVB  -behandlingshemmet med dig i fokus

Behandlingsinnehåll och aktiviteter

 

BERGBO HVB Metod och värdegrunder

Den psykodynamiska grundsynen på BERGBO HVB innebär att vi ser att varje individ bär med sig sin historia och hon har påverkats av den miljö och de erfarenheter hon haft tidigare i livet. Vi kan se hur dessa erfarenheter på ett omedvetet plan gestaltar sig på många sätt och områden i individens sätt att leva här och nu.

För att öka vår förståelse för hur individen lever sitt liv här och nu behöver vi kunskaper om hur barn utvecklas fram över ungdomsåren och via tonåren in i vuxenlivet. Vi intresserar oss för hur vårt psyke utvecklas och formas, våra känslor och vår sociala förmåga. Vi kan se att psykodynamiskt- och utvecklingspsykologiskt orienterade teorier i kombination med neuropsykologiska och sociala teorier hjälper oss och skapar förståelse för individers svårigheter att leva på ett tillräckligt gott sätt här och nu. Vi ser barn- och ungdomars psykologiska svårigheter som symtom på olika händelser i livet. Vår ambition är att genom symtomen lära oss något om vad som framkallat dessa symtom. Vi anser också att en metod som tar hänsyn till händelser och faktorer som framkallar symtom ger oss förutsättningar att skapa en varaktig/bestående förändring hos den enskilde individen.

I vårt dagliga bemötande av ungdomar och närstående arbetar vi utifrån ett relationellt förhållningssätt som i grunden vilar på psykodynamiska teorier om barn- och ungdomars psykiska- och social utveckling. Det relationella innebär att vi strävar efter att se relationen och det som utspelar sig i den som viktiga och grundläggande faktorer som kan skapa utrymme för förändring.

Anknytningsteorier med grunder i John Bowlby ger oss teoretiska verktyg för att förstå och arbeta med reglering av barn- och ungas emotioner

I vår modell arbetar vi med att hjälpa barn- och unga med olika diagnoser fram till en adekvat självreglering av känslor och andra viktiga sociala- och psykiska förmågor.

Unified Protocol, UP. Är en evidensbaserad metod som vilar på KBT, Kognitiv Beteendet Terapi, med inslag av psykodynamiska aspekter på just känsloreglering.

Med stöd av UP arbetar vi dynamiskt och relationellt med att stärka barn- och ungas förmåga att:

  • Knyta an, att samspela med andra.
  • Att hantera grundläggande behov som sömn, föda och hygien samt känslolivets rörelser på ett mer reglerat och funktionellt sätt.
  • Att utveckla förmåga till koncentration och uthållighet, något som gynnar möjligheterna att klara skola och utbildning.
  • Att ta ett ansvar för sitt liv, sina handlingar och sin utveckling på ett gynnsamt sätt.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande, (innebär att vi undviker att skapa situationer där den unge känner sig trängd- och/eller pressad att reagera, vanligtvis med flykt eller utagerande beteenden). I den psykodynamiska processen ser vi oss som relationellt ”delaktiga” i arbetet/behandlingen av barn- och unga på vårt behandlingshem. Det innebär att vi som vuxna också arbetar med våra egna känslor för att uppnå och upprätthålla ett fungerande känsloliv som kan fungera som modell för våra unga.

Kontinuerlig handledning och fortbildning är därför viktiga inslag i verksamheten. Handledning/utbildningen ges varje vecka och möjligheter att diskutera varje inskrivet barns problematik ingående ges stort utrymme.

Vi arbetar utifrån uppgjorda behandlings- och vårdplaner som utformas i samråd med våra uppdragsgivare. Vår strävan är att se relationer som centrala och viktiga i behandlingsarbetet. Kontakten med viktiga personer runt den inskrivne unge blir därför viktig för oss.

Vi arbetar utifrån vetenskap och berövat erfarenhet och Evidensbaserade metoder

  •     Relationell- och Affektfokuserad Psykodynamisk orienterad behandling
  •     Diagnosöverskridande psykologisk behandling, Unified Protocol, (KBT)
  •     MI, Motiverande individuella samtal

 

skidor.jpg